Obchodní podmínky

                  

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Léčebných lázní Bohdaneč a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi
společností Léčebné lázně Bohdaneč a.s. se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč (dále jen „Lázně“ nebo „LLB“)
a objednatelem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Lázních jako objednatel objednává.
Osoba, která lázeňské procedury čerpá je dále označována jako klient. Klientem může být rovněž fyzická osoba totožná s objednatelem.


Pojmem zdravotnická procedura se rozumí standardizovaný počet léčebných činností a postupů, které dodržují pracovníci Lázní (dále jen „procedura”). Obsah jednotlivých procedur je závislý na objednávce učiněné objednatelem. Nabídka procedur včetně jejich obsahu, které Lázně aktuálně poskytují, jsou přesně specifikované na webových stránkách Lázní www.llb.cz nebo v propagačních materiálech Lázní (Katalog lázeňských pobytů, Katalog lázeňských procedur) dostupných na recepci pavilonu „Veselý” nebo „Jubilejní” (dále jen „recepce Lázní”)
a v rezervační kanceláři Lázní,
Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč,
email: obchod@llb.cz,
tel.: 420466860860 (dále jen „RK Lázní”).

Uvedené propagační materiály je možné na požádání zájemci zaslat zdarma.

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

1. Objednatel si objednává pobyt v Lázních na základě objednávky, kterou podává Lázním písemně poštou, faxem, elektronickou poštou nebo osobně či případně telefonicky. Po obdržení objednávky Lázně zašlou objednateli její potvrzení neboli potvrzení pobytu tzv. zvací dopis. Součástí zvacího dopisu je i zaslání těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:

• v případě, kdy je objednatelem právnická osoba:

  • obchodní název společnosti, která je objednavatelem, sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefon, email),
  • jméno a příjmení klienta, pro kterého služby objednává, jeho datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, příp. e-mail), zdravotní pojišťovnu (v případě, že pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění),
  • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb musí být uveden rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb dle nabídky), počet osob, termín pobytu, délka pobytu, místo (pavilon) a kategorie ubytování (typ pokoje).

• v případě, kdy je objednatelem fyzická osoba:

  • jméno a příjmení objednatele v případě, že je rozdílnou osobou od klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), jméno a příjmení klienta, pro kterého je služba objednávána, jeho datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, příp. e-mail), zdravotní pojišťovnu (v případě, že pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění),
  • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb musí být uveden rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb dle nabídky), počet osob, termín pobytu, délka pobytu, místo (pavilon) a kategorie ubytování (typ pokoje).

2. Objednává-li tuzemec pobyt pro cizince, je objednatel tuto skutečnost povinen uvést.

3. Učiněnou objednávkou je objednatel vázán. Písemným potvrzením objednávky Lázněmi vzniká mezi objednatelem a Lázněmi smluvní vztah o prodeji služeb, na základě kterého se Lázně zavazují zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a objednatel se zavazuje zaplatit Lázním smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou objednatel podal, a Lázně potvrdily.

II. Práva a povinnosti objednatele (klienta)

1.Objednatel (klient) má právo:

• být dostatečně a úplně informován Lázněmi o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně,
• na řádné poskytnutí objednaných služeb klientovi v rozsahu a kvalitě dle Lázněmi potvrzené objednávky,
• kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VIII.,
• reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Lázní, který je umístěn na www.llb.cz a dále na recepci Lázní.

 2. Objednatel (klient) je povinen: : 

• úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky,
• zaplatit Lázním v požadovaném termínu formou zálohy plnou cenu za pobyt,
• respektovat Domovní řád a další předpisy zařízení, jehož služby využívá; s uvedenými předpisy je možné se seznámit při nástupu na pobyt na recepci Lázní
• pečlivě si překontrolovat Lázněmi vystavený zvací dopis a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně RK Lázní.

III. Povinnosti LLB k objednateli (klientovi)

LLB jsou povinny:

• poskytnout informace k pobytu,
• potvrdit řádně objednaný pobyt a poskytnout písemně informace k nástupu na pobyt,
• zabezpečit služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě, řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění vad služeb včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit,
• v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany objednatele či klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt,
nebo pokud vzniknou stornovací poplatky rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Reklamace

1. V případě, že klientovi nejsou poskytovány služby dle domluveného rozsahu, nebo je mu Lázněmi způsobena hmotná škoda, je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu na příslušném oddělení Lázní, které oprávněnost reklamace bezodkladně posoudí a zajistí nápravu. Příslušným oddělením je RK Lázní.
2. Reklamace jsou vyřizovány dle Reklamačního řádu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti www.llb.cz a na recepcích lázní.

V. Ceny služeb a jejich úhrada

1. Aktuální ceny služeb poskytovaných Lázněmi jsou uvedeny na www.llb.cz.
2. V ceně za ubytování není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč za den. Lázeňský poplatek neplatí osoby mladší 18 let, starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné, a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
a jejich průvodci.
3. V případě, že celková cena pobytu nebude prokazatelně zaplacena nejpozději do 30 dnů přede dnem nástupu klienta, vyhrazují si Lázně právo od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet Lázní.
4. V případě, že je klient ubytován ve lhůtě kratší než 21 dní a částka nebude prokazatelně na účtu Lázní v den nástupu klienta, nebude tento rovněž ubytován.
5. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a objednatel či klient bude platit pobyt na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti), musí být úhrada pobytu provedena na recepci Lázní v den příjezdu před poskytnutím první služby klientovi Lázněmi.
6. O způsobu placení pobytu a storno poplatcích je objednatel informován ve zvacím dopise.
7. Nevyčerpané částky úhrad do hodnoty 100 Kč včetně DPH se vrací pouze v hotovosti na pokladnách společnosti Lázní, a to nejdéle ke dni odjezdu klienta.
8. Úhradu objednaných služeb může objednatel provést takto:

• bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Lázní: č. ú.: 4448152/0800 Česká spořitelna a.s.,
• poštovní poukázkou A,
• platební kartou (American Express, Diners Club, MasterCard, JCB, MasterCard Elektron a Maestro, VISA a VISA Electron),
• platbou v hotovosti na recepci Lázní,
• platebními šeky (Edenred, Le Chéque Déjeuner, Sodexo).


VI. Potvrzení pobytu

1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta zvací dopis vystavený Lázněmi.
2. Zvací dopis, který objednatel obdrží, obsahuje následující údaje: jméno a příjmení klienta, který bude služby využívat, termín pobytu, délku pobytu, název pobytu a místo pobytu (pavilon), kategorii ubytování (typ pokoje), výpis objednaných služeb, cenu a termín úhrady.
3. Objednatel je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje neprodleně RK Lázní, která potvrzení vystavila.

VII. Nástup na pobyt

1. Při nástupu se klient na recepci Lázní prokáže občanským průkazem, průkazem zdravotní pojišťovny (v případě, že pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění) a potvrzením o zaplaceném pobytu.
2. Po splnění uvedených formalit recepce Lázní klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu. Doporučený čas nástupu je uveden ve zvacím dopise s přihlédnutím k objednaným procedurám.

VIII. Stornovací podmínky pobytu

1. Objednatel má právo kdykoliv pobyt zrušit, tzn. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení ze strany objednatele (dále jen „storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Lázním. Písemné odstoupení je nutné zasílat na adresu RK Lázní.
2. Lázním vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen „stornovacího poplatku“), které je stanoveno podle délky doby mezi dnem storna a prvním dnem potvrzeného pobytu.
3. Storno poplatky jsou účtovány z celkové, tj. potvrzené ceny pobytu. Při zrušení nástupu nebo při nenastoupení na objednaný, potvrzený a zálohovaný pobyt se cena poukazu vrací objednateli snížená o storno poplatky z celkové ceny poukazu a to:

• 28 dní a více před určeným nástupem bez stornovacího poplatku
• 27–15 dní před určeným nástupem ... 30 %
• 14–8 dní před určeným nástupem ... 50 %
• 7 dní a méně před určeným nástupem . .. 80 %
• při nenastoupení v určený termín - bez předchozího storna ... 100 %

4. Dnem storna je skutečný den doručení písemného storna Lázním a započítává se do výše uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet stornovacích poplatků. První den pobytu se do tohoto počtu dní nezapočítává. V případě stornované objednávky provedou Lázně nejpozději do 14 kalendářních dní vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy s odečtenými storno poplatky, pokud tyto vzniknou, a to poštovní poukázkou na uvedenou adresu objednatele nebo bankovním bezhotovostním převodem na účet objednatele.


IX. Prodej dárkových poukázek

1. Dárkovou poukázku na pobyt/proceduru lze uplatnit pouze na konkrétní produkt, který je na poukázce vyznačen. Pokud nevyhovuje termín, na kdy byl pobyt/procedura rezervován, mohou Lázně objednateli nabídnout termín náhradní, ale pouze v případě,
že to kapacita lázní umožňuje. Změnu termínu však musí objednatel řešit ve vlastním zájmu co nejdříve.
2. Dárkovou poukázku v nominální hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč nebo 3 000 Kč, vše včetně DPH lze uplatnit na lázeňské pobyty, procedury a permanentky. Poukázka musí být vyčerpána nejpozději do data platnosti vyznačeného na přední straně dárkové poukázky. Po tomto datu nelze dárkovou poukázku uplatnit, ani se nevrací hotovost v případě nevyčerpané její hodnoty. Z kapacitních důvodů doporučujeme termín čerpání ujednat co nejdříve.

Uplatnit lze pouze dárkovou poukázku, která má:

- číselný kód,
- razítko Lázní a podpis odpovědného pracovníka,
- vyznačenou dobu platnosti.

3. Při zrušení pobytu, hrazeného dárkovou poukázkou, se vrací dárková poukázka, nikoliv hotovost.

 X. Prodej procedur

1. Objednávka procedury musí obsahovat jméno a příjmení klienta a telefonní kontakt.
2. V případě osobní objednávky procedury na recepci Lázní bude požadována její okamžitá úhrada.
3. V případě nedodržení termínu čerpání procedury ze strany klienta se hotovost klientovi nevrací.
4. V případě nedodržení termínu objednané procedury ze strany Lázní je klientovi nabídnut náhradní termín čerpání procedury ve stejném rozsahu.
5. Klient je před začátkem procedury obeznámen s průběhem procedury včetně účinků procedury a zdravotních kontraindikací.
6. Klient je povinen sdělit masérovi všechny informace týkající se možných zdravotních rizik při čerpání procedury.
7. Masér má právo odmítnout klienta bez nároku na náhradu v případě, kdy se dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015.
2. Lázně mají právo tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranným úkonem měnit, doplňovat nebo nahradit novými. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je vždy zveřejněno na www.llb.cz.
3. Zasláním objednávky Lázním objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. V případě, že je objednatelem rozdílná osoba od klienta, má objednatel povinnost klienta s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, tak aby byla zachována jeho práva vyplývající z objednaného pobytu.
4. Osobní údaje získané od objednatele nebo klienta na základě objednávky pobytu budou Lázněmi využity pouze pro účely lázeňského pobytu. Lázně se zavazují neposkytovat osobní údaje třetí osobě. Objednatel objednávkou pobytu pro klienta stvrzuje, že mu klient dal
souhlas k poskytnutí jeho osobních údajů na dobu nezbytně nutnou..
6 .Klient dává lázním souhlas s využitím vlastních osobních údajů pro jejich zpracování k marketingovým účelům po dobu 5ti let od posledního pobytu klienta. Lázně se zavazují neposkytovat osobní údaje třetí osobě. Klient je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Tisknout<